Algemene Voorwaarden voor Restaurantpartners

Preambule

NeoTaste exploiteert een website en een mobiele app waarop geregistreerde klanten van NeoTaste ('NeoTaste-leden') 'Deals' (bijvoorbeeld twee hoofdgerechten voor de prijs van één) bij restaurants kunnen verkrijgen. Het restaurant wil op NeoTaste worden geplaatst en deals aanbieden aan NeoTaste-leden

1 Toepassingsgebied; Exclusiviteit

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van het restaurant maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover NeoTaste hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Deze instemmingseis geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld ook wanneer het restaurant bij het sluiten van de overeenkomst verwijst naar zijn algemene voorwaarden en NeoTaste hier niet uitdrukkelijk tegen ingaat.

1.2 Details van de contractuele overeenkomst (zoals een concrete beschrijving van de deals, aanvullende diensten zoals de promotie van het restaurant door NeoTaste) worden gespecificeerd in een contractformulier ('Partnerovereenkomst') dat verwijst naar deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bepalingen in het contractformulier voorrang boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

1.3 Tenzij anders overeengekomen, hebben de verplichtingen van het restaurant alleen betrekking op de in het contractformulier genoemde locaties van het restaurant.

1.4 Exclusiviteit. Het restaurant verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van het contract noch direct, noch indirect samen te werken met concurrenten van NeoTaste, dat wil zeggen met bedrijven die online of offline vouchers, aanbiedingen (bijvoorbeeld kortingsacties, kennismakingsdeals, 2-voor-1-aanbiedingen, kortingen, enz.) of vergelijkbare acties bemiddelen, vermarkten of verkopen. In het bijzonder is het restaurant verplicht om de deals die via NeoTaste worden aangeboden, niet op andere wijze aan zijn klanten aan te bieden. Het restaurant behoudt onbeperkt het recht op alle andere reclame- en marketingactiviteiten.

2 Deals

2.1 Aanbieden van deals

2.1.1 Het restaurant verbindt zich ertoe de deals die nader worden beschreven in het contractformulier gedurende de looptijd van het contract aan NeoTaste-leden aan te bieden. Deals kunnen bijvoorbeeld omvatten:

 • 2 voor 1 hoofdgerecht: bij bestelling van twee of meer hoofdgerechten wordt het goedkoopste of gelijkwaardige hoofdgerecht niet in rekening gebracht.

 • Directe kortingen: bij bepaalde bestellingen of een bepaalde minimale bestelwaarde wordt een vaste korting verleend.

 • Gratis dessert/gratis voorgerecht: bij bestelling van een hoofdgerecht wordt een dessert en/of voorgerecht niet in rekening gebracht.

Er kan een specifiek aantal beschikbare deals worden overeengekomen (bijvoorbeeld maximaal X deals per dag - maar minimaal 15 per dag.
Deals worden aangeboden op alle deelnemende locaties van het restaurant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.1.2 In overleg met NeoTaste kunnen deals tijdens de looptijd van het contract worden gewijzigd of aangepast. NeoTaste kan een wijzigingsverzoek naar eigen goeddunken afwijzen als de wijziging leidt tot een wezenlijk andere inhoud van de deal of niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van NeoTaste. Er moeten met name minimaal twee deals worden aangeboden die betrekking hebben op kernproducten of -aanbiedingen van het restaurant.

2.2 Inwisselen van Deals

2.2.1 ls NeoTaste-leden gebruik willen maken van een deal, moeten ze deze vooraf via de app reserveren. De reservering omvat een tijdsbestek waarin de deal ter plaatse in het restaurant kan worden gebruikt. Het reserveringssysteem is ontworpen op een manier dat een NeoTaste-lid:

 • altijd slechts één deal tegelijk kan gebruiken (bijvoorbeeld kan een 2 voor 1-deal niet worden gecombineerd met een directe korting), en

 • dezelfde deal bij het restaurant pas na verloop van een bepaalde periode opnieuw kan reserveren. Als er in het contractformulier geen periode is overeengekomen, is het opnieuw boeken van dezelfde deal slechts mogelijk na een periode van 90 dagen, en

 • een deal alleen kan reserveren als het eventueel overeengekomen dagelijkse contingent van het restaurant voor die deal nog niet is bereikt.

Gereserveerde maar niet ingewisselde deals worden de volgende dag weer vrijgegeven en kunnen opnieuw worden gereserveerd door het NeoTaste-lid.

2.2.2 Als NeoTaste-leden gebruik willen maken van een deal, moeten ze het personeel hierop wijzen bij het plaatsen van de bestelling en het personeel de via de app geboekte deal tonen.
Het personeel moet bij het plaatsen van de bestelling controleren of de deal kan worden gebruikt. Als dat niet het geval is, moet het personeel het NeoTaste-lid daar onmiddellijk op wijzen.

2.2.3 De verplichting om deals in te wisselen geldt alleen bij bezoeken ter plaatse, niet bij levering of afhaling. Het restaurant kan echter op vrijwillige basis deals ook inwisselen bij levering of afhaling.

2.2.4 De aanspraak op een deal kan worden afgewezen indien

 • de deal niet binnen het geboekte tijdsbestek wordt gebruikt, dat wil zeggen dat de bestelling niet binnen het tijdsbestek plaatsvindt, of

 • de bestelling niet voldoet aan de voorwaarden voor de deal.

2.2.5 Voor de betaling moet de geclaimde deal worden ingewisseld. Voor het inwisselen worden functies aangeboden in de NeoTaste-app. Het inwisselingsproces staat beschreven in de actuele documentatie en het trainingsmateriaal dat door NeoTaste wordt verstrekt. Op dit moment moet het NeoTaste-lid, om in te wisselen, het personeel opnieuw de deal in de app laten zien, op 'Inwisselen' klikken en het inwisselen bevestigen door te vegen, zodat het personeel het inwisselen kan volgen. Bij een wijziging in het inwisselingsproces zal NeoTaste het restaurant hier tijdig van op de hoogte stellen en passend trainingsmateriaal verstrekken

2.3 Training van het personeel. Het restaurant verbindt zich ertoe zijn personeel te informeren en op te leiden over de samenwerking met NeoTaste, de aangeboden deals en de procedures voor het gebruik en inwisselen van deals. Het restaurant zorgt ervoor dat het personeel het inwisselen van deals niet onterecht weigert (bijvoorbeeld door onbekendheid met de samenwerking, de deals of de procedure voor het inwisselen). NeoTaste levert hiervoor trainings- en informatiemateriaal als onderdeel van het inwerkproces. Het restaurant waarborgt dat het personeel kennis heeft genomen van het trainingsmateriaal, inclusief eventuele updates (bijvoorbeeld bij gewijzigde procedures) die NeoTaste tijdens de looptijd van het contract beschikbaar stelt.

2.4 Het restaurant ontvangt van NeoTaste minimaal maandelijks per e-mail informatie over het aantal en de aard van ingewisselde deals.

2.5 NeoTaste-leden mogen geen nadelen ondervinden door het inwisselen van deals, zoals betreft kwaliteit, hoeveelheid of service. NeoTaste-leden moeten behandeld worden zoals elke andere gast.

2.6 Bij de verplichting van het restaurant om deals aan te bieden en in te wisselen, gaat het om een rechtstreeks contract ten gunste van derden. NeoTaste-leden kunnen daarom hun eigen aanspraken rechtstreeks tegen het restaurant doen gelden, bijvoorbeeld als het inwisselen van een deal onterecht wordt geweigerd.
De overeenkomst betreffende de horecadiensten komt rechtstreeks tot stand tussen het restaurant en het betreffende NeoTaste-lid. NeoTaste treedt in dit opzicht niet op als contractspartij.

3 Plaatsing van het restaurant; Onboarding; Bijwerken

3.1 Alle deelnemende locaties van het restaurant worden door NeoTaste in de app en indien van toepassing op de website met een profiel ingevoerd. De wijze van plaatsing en het profiel vallen onder de beoordeling van NeoTaste, tenzij er specifieke afspraken over zijn gemaakt. Het profiel bevat doorgaans informatie over het restaurant (bijvoorbeeld locatie, openingstijden, contactgegevens, korte beschrijving, afbeeldingen), het menu/prijslijst en de aangeboden deals.

3.2 NeoTaste behoudt zich het recht voor om de samenwerking met het restaurant en/of de deals van het restaurant naar eigen goeddunken (tenzij uitdrukkelijk als aanvullende dienst is overeengekomen) bekend te maken en te promoten, bijvoorbeeld op websites of sociale-mediakanalen van NeoTaste of bij derden (samenwerkings- en advertentiepartners van NeoTaste).

3.3 NeoTaste werkt de profielen bij wijzigingen en op verzoek van het restaurant bij. Het restaurant is verplicht NeoTaste tijdig op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen (met name wijzigingen in het menu, prijzen, contactgegevens of openingstijden; sluiting van bestaande locaties, opening van nieuwe locaties).

3.4 NeoTaste voorziet het restaurant voor alle deelnemende locaties van informatie- en trainingsmateriaal in de Nederlandse taal voor het personeel, waarin wordt ingelicht over de samenwerking en met name over de procedure voor het inwisselen van deals

3.5 NeoTaste voorziet het restaurant voor alle deelnemende locaties van stickers/deurstickers die wijzen op de samenwerking.

4 Beoordelingen en opmerkingen

4.1 NeoTaste behoudt zich het recht voor om functies aan te bieden waarmee leden het restaurant kunnen beoordelen en becommentariëren. Indien nodig worden er ook functies aangeboden waarmee het restaurant de mogelijkheid krijgt om op zijn beurt beoordelingen en opmerkingen te becommentariëren en erop te reageren.

4.2 NeoTaste controleert beoordelingen en opmerkingen in beginsel niet op juistheid, waarheidsgetrouwheid of rechtmatigheid. NeoTaste-leden en het restaurant zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid, evenals voor de daaruit voortvloeiende juridische gevolgen van hun beoordelingen en opmerkingen. NeoTaste is gerechtigd, maar niet verplicht, de conformiteit van beoordelingen en opmerkingen met wettelijke bepalingen en de algemene voorwaarden te controleren en, indien nodig, deze aan te passen of te verwijderen. Het onjuist gebruik van de beoordelings- en commentaarfunctie is niet toegestaan. Het restaurant is verplicht om bij het plaatsen van opmerkingen de wettelijke bepalingen in acht te nemen en met name alleen waarheidsgetrouwe en feitelijke informatie te verstrekken. In het bijzonder is het restaurant verplicht:

 • andere natuurlijke en rechtspersonen niet lastig te vallen, te bedreigen, of anderszins in hun waardigheid, eer, of seksuele zelfbeschikking te schaden

 • geen smaad te plegen en geen laster, beledigingen, leugens of valse informatie te verspreiden;

 • geen onjuiste of onsamenhangende opmerkingen te maken;

 • beoordelingen of opmerkingen met betrekking tot zijn bedrijf alleen via de door NeoTaste aangeboden functies achter te laten (en in het bijzonder niet door derden te laten plaatsen);

 • geen gebruik te maken van het beoordelings- en commentaarsysteem dat tegen het doel ervan ingaat.


4.3 NeoTaste behoudt zich het recht voor beoordelingen en opmerkingen op elk moment zonder opgave van redenen te verwijderen, niet weer te geven en/of pas na voorafgaande controle vrij te geven.

5 Extra diensten

De partijen kunnen aanvullende diensten overeenkomen die mogelijk tegen betaling zijn.

6 Gebruik van tekst- en beeldmateriaal van het restaurant; Rechten op het materiaal

6.1 NeoTaste kan voor het restaurantprofiel en ter promotie, bijvoorbeeld op websites en in socialemediakanalen van NeoTaste of derden, tekst- en beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto's, video's, menukaart, beschrijving) overnemen en gebruiken van de website en socialemediakanalen van het restaurant. Daarnaast kan het restaurant NeoTaste vergelijkbaar materiaal ter beschikking stellen.

6.2 Het restaurant verleent NeoTaste kosteloos niet-exclusieve, onbeperkte, herroepbare overeenkomstig paragraaf 6.4, ruimtelijk onbeperkte, overdraagbare en sublicentieerbare rechten op het materiaal overeenkomstig paragraaf 6.1, evenals eventuele opmerkingen overeenkomstig paragraaf 4, voor beoogd gebruik en publicatie, met name het recht op reproductie, openbaarmaking en verspreiding, ook in redelijk bewerkte en aangepaste vorm.
Dit omvat met name het gebruik van het materiaal ter promotie van het restaurant, de locaties, aanbiedingen en deals in verband met NeoTaste in de NeoTaste-app, op de website, socialemediakanalen en in de nieuwsbrief van NeoTaste, en mogelijk bij samenwerkings- en advertentiepartners van NeoTaste.

6.3 NeoTaste behoudt het recht om het materiaal ook na het einde van het contract te blijven gebruiken. In het bijzonder kan NeoTaste het profiel van het restaurant in de app en op de website, inclusief het bijbehorende tekst- en beeldmateriaal, evenals eventuele opmerkingen en beoordelingen, behouden na het einde van het contract (zonder echter de mogelijkheid om deals te boeken).

6.4 Het restaurant kan op elk moment schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van materiaal (bijvoorbeeld het gebruik van een foto of video) of de publicatie van het restaurantprofiel in de app en op de website. In dat geval zal NeoTaste de desbetreffende inhoud verwijderen, zodat deze niet langer openbaar toegankelijk is. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn en rekening houdend met de technische mogelijkheden, met name de verwijderingsmogelijkheden van het betreffende socialemediaplatform waarop de inhoud is gepubliceerd.

6.5 Het restaurant garandeert dat het gebruik en de publicatie van het materiaal door NeoTaste niet in strijd is met geldende wetgeving, noch rechten van derden van welke aard dan ook schendt of aantast. Dit geldt ook met betrekking tot de persoonlijkheidsrechten van personen die mogelijk herkenbaar zijn op foto's of video's. Het restaurant garandeert bovendien dat de publicatie van foto's en video's zonder auteursaanduiding (bijvoorbeeld vermelding van de fotograaf) toegestaan is. Het restaurant vrijwaart NeoTaste van alle vorderingen van derden met betrekking tot bovengenoemde inbreuken op de wet en verplicht zich NeoTaste alle in dit verband gemaakte kosten en schade te vergoeden.

7 Vergoeding

7.1 Het restaurant betaalt NeoTaste de overeengekomen vergoeding. Tenzij anders overeengekomen, is de vergoeding verschuldigd en betaalbaar 14 dagen na het sluiten van het contract.

7.2 Alle vergoedingen zijn exclusief de wettelijke btw..

8 Duur en Opzegging

8.1 Het contract wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan door beide partijen op elk moment met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de maand worden opgezegd, tenzij anders is bepaald in het contractformulier.

8.2 De opzegging moet schriftelijk gebeuren. Opzeggingen door het restaurant kunnen naar NeoTaste worden gestuurd per post of per e-mail naar nl-partner@neotaste.app; opzeggingen door NeoTaste aan het restaurant kunnen per post worden gestuurd of naar het in het contractformulier opgegeven contact-e-mailadres

8.3 Het recht op buitengewone opzegging om dringende redenen blijft voor beide partijen van kracht. NeoTaste heeft met name het recht op onmiddellijke buitengewone opzegging als:

 • het restaurant herhaaldelijk, ondanks een passende waarschuwing, deals onterecht niet inlost, of

 • het insolventieproces wordt geopend voor het vermogen van het restaurant of de bedrijfsactiviteiten worden stopgezet.

9 Slotbepalingen

9.1 Met deze overeenkomst worden uitsluitend diensten uitgewisseld. In het bijzonder beoogt deze overeenkomst geen vennootschapsrechtelijke verbinding tussen de partijen tot stand te brengen. Termen als 'partner' of 'samenwerking' impliceren geen vennootschapsrechtelijke banden of andere diensten dan die welke worden beschreven in deze overeenkomst.

9.2 NeoTaste behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. De geplande wijzigingen worden uiterlijk vier weken voor de geplande ingangsdatum schriftelijk aan het restaurant aangekondigd. De goedkeuring van het restaurant voor de wijzigingen wordt geacht te zijn verleend indien het niet binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Als alternatief heeft het restaurant het recht om de contractuele relatie vóór het verstrijken van de termijn op te zeggen. Een dergelijke opzegging wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de opzeggingsverklaring van kracht. Totdat de opzegging van kracht wordt, blijven de algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.
NeoTaste verbindt zich ertoe in de aankondiging van de wijzigingen specifiek te wijzen op de mogelijkheid van bezwaar of opzegging, de termijnen voor bezwaar en opzegging, de eis van schriftelijke vorm, en de betekenis of gevolgen van het nalaten van bezwaar.
Als het restaurant binnen de gestelde termijn en volgens de vereiste vorm bezwaar maakt tegen de wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de bestaande voorwaarden. In dit geval heeft NeoTaste het recht om de contractuele relatie buitengewoon op te zeggen binnen een termijn van vier weken.

9.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van die rechtsnormen die verwijzen naar andere rechtsstelsels

9.4 Indien het restaurant een handelaar, een rechtspersoon van openbaar recht of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst de statutaire zetel van NeoTaste. NeoTaste heeft echter ook het recht om het restaurant, naar eigen keuze, voor zijn algemene plaats van jurisdictie te dagvaarden.

9.5 Alle wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te zijn, tenzij clausule 9.2 van toepassing is. Contractwijzigingen waarbij de eis van schriftelijke vorm wordt opgeheven, worden ongeldig als ze niet binnen een week schriftelijk worden bevestigd door beide partijen. Mondelinge afspraken naast de overeenkomst hebben geen geldigheid

9.6 Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig of uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Beide contractpartijen verplichten zich nu al om ongeldige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door andere, of leemtes in de regelgeving op te vullen met passende bepalingen die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen, maar op zichzelf geldig zijn.

Laatst bewerkt: 01/2024